Laatste update: 12-10-2019

Intake; binnen 7 dagen na aanmelding
Ambulante detox; 5 dagen na intake
Dagbehandeling; 7 dagen na intake
Klinische opname; 7 dagen na intake

  • Dagen na intake
  • Dagen na aanmelding