Laatste update: 13-03-2019

Intake; binnen 7 dagen na aanmelding
Ambulante detox; 10 dagen na intake
Avondbehandeling; 42 dagen na intake
Dagbehandeling; 21 dagen na intake
Klinische opname; 21 dagen na intake

  • Dagen na intake
  • Dagen na aanmelding